Na čo si pri kúpe hračiek treba dávať pozor?

Malé dievča sa hrá na doktorku

Detské hračky sú určené najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva, o to náročnejšie kritériá sa kladú na ich bezpečnosť a nezávadnosť. Na trh môžu byť uvedené iba tie, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť používateľov, ak sa používajú podľa návodu, predvídateľným spôsobom s ohľadom na obvyklé detské správanie. Na čo si pri kúpe hračiek dávať pozor a čo by mali rodičia o bezpečnosti hračiek vedieť, sme zhrnuli v tomto článku.

Základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky sú uvedené v Nariadení vlády SR č. 302/2004 Z.z. a Smernici EÚ 88/378/EHS na bezpečnosť hračiek. Ak hračky nespĺňajú požiadavky podľa prílohy NV SR č. 302/2004 Z.z., nemožno ich v SR uvádzať na trh. Hračkou sa pre tento účel rozumie každý výrobok alebo materiál navrhnutý alebo určený na hranie deťom mladším ako 14 rokov. Za hračky pritom nemožno považovať:

 1. vianočné ozdoby,
 2. modely originálnych výrobkov vyrobené v zmenšenej mierke, určené pre dospelých zberateľov,
 3. vybavenie určené na kolektívne používanie na ihriskách,
 4. športové potreby,
 5. vybavenie na vodné športy na pužívanie v hlbokej vode,
 6. folklórne a dekoračné bábiky a ostatné podobné výrobky určené pre dospelých zberateľov,
 7. „profesionálne“ hračky, umiestnené na verejne prístupných miestach (nákupné centrá, stanice, atď.),
 8. skladačky (puzzle) určené pre špecialistov obsahujúce viac ako 500 častí, alebo bez predlohy,
 9. vzduchové pušky a vzduchové pištole (podľa Zák. o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. ide o zbrane kat. D, ktoré môže nadobudnúť iba osoba staršia ako 18 r.),
 10. výrobky spôsobujúce ohňostrojové efekty vrátane kapslí okrem kapslí špeciálne zostrojených na použitie v hračkách,
 11. praky a katapulty,
 12. súpravy šípok s kovovými hrotmi,
 13. elektrické rúry, žehličky alebo ostatné funkčné výrobky, ktoré pracujú pri menovitom napätí vyššom ako 24 voltov,
 14. výrobky s vyhrievacími prvkami, určené na vzdelávacie účely pod dohľadom dospelej osoby,
 15. vozidlá so spaľovacími motormi,
 16. hračky na princípe parného stroja,
 17. bicykle určené na športové účely, alebo ako dopravný prostriedok na verejných komunikáciách,
 18. videohry určené na pripojenie k TV príjímačom alebo obrazovke, ktoré pracujú pri menovitom napätí vyššom ako 24 voltov,
 19. cumlíky pre dojčatá,
 20. verné napodobeniny skutočných strelných zbraní (podľa Zák. o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. ide o zbrane kat. D, ktoré môže nadobudnúť iba osoba staršia ako 18 r.),
 21. módna bižutéria pre deti.

Označovanie hračiek

Pred uvedením na trh musí byť posúdená zhoda hračky s technickými normami a označená značkou CE priamo na výrobku, alebo obale. Hračky uvádzané na náš trh, musia mať ďalej nasledovné označenia:

 • výrobca, prípadne dovozca a dodávateľ
 • minimálny vek dieťaťa, pre ktorý je hračka určená
 • ak to charakter hračky vyžaduje, musí sa určiť, že sa musí používať pod dohľadom dospelej osoby
 • upozornenie na nebezpečenstvo a návody na používanie (ak to charakter hračky vyžaduje), sú konkretizované v STN EN 71-1/2000 Bezpečnosť hračiek, časť 1.

Mechanické a fyzikálne vlastnosti hračiek

Hračky ktoré nie sú určené pre deti do 36 mesiacov, musia byť označené ako „Nevhodné pre deti do 36 mesiacov“, alebo „Nevhodné pre deti do 3 rokov“, spolu so stručným vyznačením hroziaceho osobitného nebezpečenstva (napr. nebezpečenstvo prehltnutia malých častí a pod.), ktoré sa môže nachádzať v návode na používanie alebo na letáčiku. Upozornenie na vekovú skupinu môže byť nahradené grafickým symbolom a musí sa zreteľne nachádzať na samotnej hračke, alebo na jej maloobchodnom balení. Hračky s mäkkou výplňou jednoduchého vyhotovenia (napr. plyšové hračky) sa považujú za hračky určené pre deti do 3 rokov.

Latexové balóny musia na balení obsahovať upozornenie na osobitné nebezpečenstvo – „Upozornenie! Deti do ôsmich rokov sa môžu uškrtiť alebo udusiť nenafúkanými alebo prasknutými balónmi. Vyžaduje sa dohľad dospelých. Nenafúkané balóny udržiavať mimo dosahu detí. Prasknuté balóny okamžite znehodnotiť.“ Balóny vyrobené z latexu musia mať na balení vyznačené: „Vyrobené na báze prírodného kaučuku“.

Hračky určené na nosenie hmotnosti dieťaťa, napr. kĺzačky, visuté hojdačky a kolesá, visuté hrazdy, laná a podobné hračky rovnakého určenia, musia obsahovať návod, ktorý upozorňuje na potrebu robiť kontroly a údržbu hlavných častí – závesov, príchytiek a pod., v pravidelných intervaloch, s poukázaním na to, že ak sa kontroly neuskutočňujú, hračka by sa mohla prevrátiť alebo spôsobiť pád. Tam, kde je to možné sa návod musí nalepiť na hračku. Taktiež sa musí uviesť návod na správne zostavovanie hračky, vyznačujúc tie časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvá, ak sa hračka nezostaví správne. Musí sa uviesť aj osobitná informácia, ktorá sa týka vhodného základného povrchu.

Hračky do vody, alebo ich balenia musia obsahovať upozornenie: „Upozornenie! Používať len vo vode primerane hlbokej dieťaťu a pod dohľadom.“ Toto upozornenie musí byť nezmazateľné a takou farbou, ktorá kontrastuje s telesom hračky. Výška písmen musí byť minimálne 3 mm a označenie na nafukovacích hračkách nesmie byť ďalej ako 100 mm od jedného z otvorov na nafukovanie vzduchu. Žiaden reklamný alebo nápadný text nesmie uvádzať alebo naznačovať, že dieťa bude bezpečné s takouto hračkou, ak sa ponechá bez dozoru.

Zmenšené modely alebo napodobeniny spotrebičov a iných výrobkov nazývame funkčné hračky. Na spotrebiteľskom balení by mali obsahovať nasledovné varovanie:  „Upozornenie! Používať pod priamym dohľadom dospelých“. Taktiež sa musia k týmto hračkám priložiť pokyny, ktoré uvádzajú pracovný návod ako aj predbežné opatrenia, ktoré musí používateľ dodržať s upozornením, že zanedbanie týchto opatrení by mohlo vystaviť používateľov nebezpečenstvu. Musí tak isto vyznačiť, že hračku je nutné uchovávať mimo dosahu veľmi malých detí.

Hračky obsahujúce funkčné ostré hrany a hroty musia mať na balení aj v návode na použitie upozornenie na možné nebezpečenstvá.

Strieľajúce hračky musia mať priložený návod na použitie, v ktorom sa upozorňuje na nebezpečenstvo používania iných striel, ako dodávaných a odporúčaných výrobcom. Pri hračkách, ktorých kinetická energia streľby je vyššia ako 0,08 J musia obsahovať „Upozornenie! Nemieriť do očí alebo do tváre“.

Napodobeniny ochranných masiek a prilieb, napr. motocyklových, požiarnických, bezpečnostných, ako aj ich spotrebiteľské balenie (ak existuje), musia obsahovať „Upozornenie! Toto je hračka. Neposkytuje ochranu!“.

Šarkany a ďalšie hračky na lietanie, s povrazmi presahujúcimi 2 metre, ktoré hmotne spájajú hračku s dieťaťom, musia obsahovať „Upozornenie! Nepoužívať v blízkosti vedení vysokého napätia alebo počas búrky“.

Detské kolieskové korčule a skejtbordy, ponúkané ako hračky, musia obsahovať „Upozornenie! Odporúča sa nosiť ochranný výstroj“. Okrem toho ešte návod sa použitie musí obsahovať pripomienku, že hračka sa má používať opatrne, pretože si vyžaduje veľkú zručnosť, aby sa tak predišlo pádom, alebo zrážkam, ktoré by mohli spôsobiť poranenie používateľa a tretej osoby nezúčastnenej. Musia sa tak isto uviesť jednotlivé vyznačenia na odporúčaný ochranný výstroj (prilby, rukavice, chrániče na kolená, či ruky).

Hračky určené na napnutie pomocou povrázkov, šnúr, pružných materiálov alebo remienkov cez kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík musia obsahovať „Upozornenie! Aby sa predišlo možnému poraneniu zamotaním, treba túto hračku odstrániť, ak sa dieťa začína dvíhať na ruky a kolená.“

Hryzadlá naplnené kvapalinou musia mať v návode informáciu „Chladiť len v chladničke pre domácnosť, neumiestňovať do mraziacej časti“.

Balenie výbušných kapslí zhotovených špeciálne na použitie v hračkách musí obsahovať „Upozornenie! Nestrieľať v uzavretom priestore alebo v blízkosti očí a uší. Nenosiť výbušné kapsle voľne vo vrecku“.

Akustické hračky, ktoré emitujú vysoké zvukové hladiny alebo ich balenia, musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie! Nepoužívať tesne pri uchu! Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie sluchu.“ Pre hračky s výbušnými hračkami sa doplní: „Nestrieľať v uzavretom priestore!“

Hračkárske bicykle musia mať vyznačené „Upozornenie! Pri bicyklovaní sa odporúča nosiť ochrannú prilbu!“ Okrem toho, návod na použitie musí obsahovať pripomienku, že takýto bicykel nie je vhodný na používanie na verejných komunikáciách. Rodičia alebo opatrovatelia by mali zaistiť, aby deti boli riadne poučené o používaní bicykla ako hračky, osobitne o bezpečnom používaní brzdových systémov.

Hračky určené na nesenie hmotnosti dieťaťa, ktoré vzhľadom k svojim konštrukčným a materiálovým vlastnostiam nie sú vhodné pre deti nad 36 mesiacov, musia obsahovať informáciu „Upozornenie! Nepoužívať pre deti nad 36 mesiacov“ spolu so stručným vyznačením osobitného nebezpečenstva vyvolaného týmto obmedzením (napr. nedostatočná pevnosť). Upozornenie na vekovú skupinu sa musí zreteľne a čitateľne nachádzať na samotnom výrobku.

Hračky obsahujúce monofilové vlákna, ktorých dĺžka v natiahnutom stave je väčšia ako 50 mm, a ktoré sú prichytené k základnému tkanivu, musia mať takýto štítok: „Pozor! Nevhodné pre deti do 10 mesiacov z dôvodu dlhých vlasov“.

Návody a pokyny pre elektrické hračky, ktoré stanovuje norma STN EN 50088:

 • návody pre hračky s transformátorom a hračky na batérie musia uvádzať, že hračka sa nemá pripájať na väčší počet zdrojov napájania, než sa odporúča,
 • hračky s vodičmi bez pripájacích konektorov musia byť vybavené návodom, ktorý uvádza, že vodiče sa nesmú zasunúť do elektrických zásuviek,
 • návody hračiek na batériu musia obsahovať podľa potreby tieto základné pokyny:
  • ako vyberať a vkladať batérie,
  • batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, nesmú sa nabíjať,
  • akumulátory sa musia pred nabíjaním vyberať z hračky (pokiaľ sú vyberateľné),
  • vyberateľné akumulátory sa smú nabíjať iba pod dozorom dospelej osoby,
  • nesmú sa kombinovať rôzne typy batérií a používať dohromady použité a nové batérie,
  • používať sa smú iba batérie totožné alebo rovnocenné odporúčanému typu,
  • batérie sa musia vkladať so správnou polaritou,
  • vybité batérie sa musia vybrať z hračky,
  • nesmú sa skratovať napájacie svorky.

Návody hračiek s transformátorom musia obsahovať tieto základné pokyny:

 • hračka nie je vhodná do 3 rokov,
 • hračka sa smie používať len s odporúčaným transformátorom,
 • transformátor nie je hračka,
 • hračky, ktoré môžu sa čistiť kvapalinou, sa pred čistením odpoja od transformátora.

Pokiaľ je pre bezpečnú prevádzku hračky potrebná údržba a čistenie musia byť v návode na použitie uvedené príslušné zodpovedajúce podrobnosti. Tie musia požadovať, že transformátory a dobíjače akumulátorov, ktoré sa používajú spolu s hračkou, sa musia pravidelne preskúšavať, či nedošlo k poškodeniu prívodu, vidlice, krytu a ďalších častí, a že v prípade takéhoto poškodenia sa hračka nesmie používať spolu s takýmto transformátorom alebo nabíjačom akumulátorov, pokiaľ poškodenie nebude odstránené.

Hračky, ktoré sa musia zostaviť, musia byť vybavené pokynmi týkajúcimi sa ich zostavy v prípade, ak:

 • sú určené na zostavenie pre samo dieťa
 • sú potrebné na bezpečný chod hračky.

Ak je hračka určená na zostavenie pre dospelú osobu, musí to byť uvedené.

Pokyny môžu byť umiestnené na hračke, pokiaľ sú viditeľné zvonku, na obale, na visačke alebo iných prostriedkoch, ktoré sú súčasťou hračky. Pokiaľ sú označenia alebo pokyny uvedené na obale, musí byť na ňom uvedené, že obal sa má zachovať, pretože obsahuje dôležitú informáciu.

Textilné hračky, vrátane plyšových hračiek, musia byť označené aj spôsobom ošetrovania. Návod na ošetrovanie môže byť slovný alebo pomocou symbolov. Z grafických symbolov postačuje značenie prania alebo chemického čistenia. Nevyžaduje sa značenie piatimi symbolmi na trvale pripevnenej etikete.

Hračky na batérie musia byť označené:

 • menovitým napätím batérie vnútri priestoru pre batérie alebo na jeho povrchu,
 • symbolom pre jednosmerné napätie, ak je hračka vybavená puzdrom na batérie. Ak je použitá viac ako jedna batéria, má sa vyznačiť aj polarita, obrys batérii skutočnej alebo zmenšenej veľkosti v priestore pre batérie spolu s menovitým napätím batérie.

Hračky s transformátorom:

 • menovitým napätím vo V
 • symbolom pre jednosmerný alebo striedavý prúd, podľa druhu napájacieho prúdu
 • menovitým príkonom vo W alebo VA, ak sú väčšie ako 25 W alebo 25 VA
 • symbolom pre transformátor na hračky. Takýto symbol musí byť aj na obale.

Údaj menovitého napätia a symbol druhu napájania musia byť umiestnené v blízkosti svoriek.

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia
Ilustračná foto: © BigStockPhoto.com

Ohodnoťte článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]
1 komentár
 1. peter

  chcel by som vidiet zakaznika, ktory to takto podrobne kontroluje 😀

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *